Cookie- en privacyverklaring

WEBSITE NAAM

Wie wij zijn? Ons website-adres is: https://degunstigedrukker.nl

COOKIES

Wij gebruiken functionele- en analytische cookies om onze website optimaal te laten functioneren.

PRIVACY

Wij doen er alles aan om uw gegevens echt privé te houden!

Artikel 1 – Over ons privacybeleid

De Gunstige Drukker geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Gunstige Drukker. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01 november 2021 en heeft versienummer 1.0, met het publiceren van een vernieuwde versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Artikel 2 – Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Artikel 2.1 – Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van De Gunstige Drukker en onze webmaster. Onze webmaster heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, de webmaster zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De Gunstige Drukker is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, het up-to-date houden van de software en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Artikel 2.2 – Webhosting

Onze webhosting- en e-maildiensten zijn in het beheer van onze webhostingpartner Cloud86 B.V.. Cloud86 B.V. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan de webhostingpartner metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De webhostingpartner is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Artikel 2.3 – Mailhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van Roundcube, mailverkeer vanaf onze website geschiet door tussenkomst van Sendinblue. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze partijen hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Artikel 2.4 – Beoordelingen

Artikel 2.4.1 – Google

Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als u een review achterlaat via Google dan bent u verplicht om in te loggen op uw Google-account onder anderen uw naam, profielfoto en e-mailadres zijn hierin opgeslagen. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google zal openbaar uw profielnaam en -foto weergeven. De reviews worden weergegeven in Google-services op het web, zoals Maps en Zoeken, en op sites en in apps van derden die Google-services gebruiken. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

Artikel 2.4.2 – Facebook

Wij verzamelen reviews via het platform van Facebook. Als u een review achterlaat via Facebook dan bent u verplicht om in te loggen op uw Facebook-account onder anderen uw naam, profielfoto en e-mailadres zijn hierin opgeslagen. Facebook deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Facebook publiceert uw naam en profielfoto eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Facebook contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Facebook heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Facebook behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Facebook toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Facebook derden inschakelt.

Artikel 2.5 – Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken handmatig verzendlabels aan via de website van PostNL, DPD of DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bestemmingsadres met PostNL, DPD of DHL delen. PostNL, DPD en DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 3 – Doel van de gegevensverwerking

Artikel 3.1 – Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Artikel 3.2 – Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Artikel 3.3 – Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan De Gunstige Drukker op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Artikel 3.4 – Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Artikel 3.5 – Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 3.6 – Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Artikel 3.7 – Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Artikel 3.8 – Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Artikel 3.9 – Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 3.10 – Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Gunstige Drukker. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Artikel 4 – Cookies & Caching

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw eigen computer. Deze bevatten informatie over uw bezoek aan onze website. De informatie kan onze website applicatie bij uw volgende bezoek dan uitlezen en gebruiken.

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Artikel 4.1 – Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Artikel 4.2 – JetPack by WordPress

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf JetPack/Wordpress, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben JetPack evenals WordPress niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten.

Artikel 4.3 – Caching

Deze site gebruikt caching om een snellere responstijd en een betere gebruikerservaring te bereiken. Caching slaat mogelijk duplicate kopieën op van elke webpagina die op deze site wordt weergegeven. Alle cachebestanden zijn tijdelijk, en worden nooit benaderd door een derde partij, behalve als dit nodig is voor technische ondersteuning van de leverancier van de cacheplugin. Cache bestanden verlopen op basis van een schema dat wordt ingesteld door de beheerder van de site, maar kunnen indien nodig eenvoudig worden verwijderd door de beheerder voordat ze verlopen. Zie https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer details.

Artikel 4.4 – Functioneel

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website en applicaties van De Gunstige Drukker te laten werken. Volgens de wet hoeven wij hier ook geen toestemming voor te vragen. Toch willen wij u er graag wat over vertellen. Stel dat je in een webshop een item toevoegt aan je boodschappenmandje, dan zorgt een functionele cookie ervoor dat je item niet meteen verwijderd wordt. Zonder functionele cookies zouden uw producten niet mee worden genomen naar de afrekenpagina. Ook bijvoorbeeld het inloggen op onze site of het contactformulier invullen zou niet naar behoren werken. Functionele cookies plaatsen wij dus altijd. Worden deze cookies geblokkeerd door strenge instellingen van je browser? Dan werkt onze site niet goed.

Artikel 5 – Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: De Gunstige Drukker
Postadres: Antillenstraat 5, 1521 AT Wormerveer
Telefoonnummer: +31(0)6 203 515 75
E-mailadres: info@degunstigedrukker.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Robert de Gunst